Operat wodnoprawny – kiedy jest wymagany?

pozwolenie

Operat wodnoprawny jest dokumentem wydawanym przez organy administracyjne, ma on szerokie zastosowanie, jest konieczny w przypadku planowania korzystania z wód. Powinien być poprawnie przygotowany, ponieważ jest to podstawą do wydania przez dany organ decyzji, dlatego warto poświęcić trochę czasu na jego przygotowanie, wówczas proces jego uzyskania przebiega prawidłowo.

Operat wodnoprawny – czym jest?

Pozwolenie wodnoprawne jest niezbędne w każdej sytuacji, kiedy wody są składowane albo pobierane. Podczas decyzji związanej z wydaniem pozwolenia odnoszącego się do korzystania z wód, urząd musi poddać analizie wiele dokumentów. Operat wodnoprawny jest to inaczej szerokie uzasadnienie inwestora, który ma zamiar zostać użytkownikiem wód. Kiedy operat wodnoprawny jest odpowiednio przygotowany, jest wówczas rzetelną podstawą do podjęcia decyzji związanej z wydaniem uprawnień. Dobrym rozwiązaniem jest w takim wypadku skorzystanie z pomocy specjalistów mających doświadczenie i wiedzę niezbędną do przygotowania takich dokumentów, szczególnie przydatna w tym zakresie może być strona: https://ekolog.pl/oferta/dla-firm/operaty-wodnoprawne.

Operat wodnoprawny zawiera informacje dotyczące analizy:

 – prawnej,

 – środowiskowej,

 – technicznej.

Nie może on jednocześnie kolidować z informacjami zawartymi w innej dokumentacji, która dotyczy tej samej sprawy. Do niezbędnych informacji można zaliczyć wszystkie projekty budowlane, a także ustawy, czy rozporządzenia dotyczące tworzonych dokumentów. Niezbędne są również wszystkie plany graficzne oraz szczegółowe obliczenia dotyczące danego projektu.

Operat wodnoprawny – kiedy jest wymagany?

Kiedy operat wodnoprawny jest wymagany? Dotyczy o w szczególności sytuacji, w których trzeba uzyskać pozwolenie wodne na:

 – wprowadzenie do wód powierzchniowych związków, które hamują rozwój glonów,

 – regulację naturalnych zbiorników wodnych, górskich potoków,

 – zmianę w ukształtowaniu terenu w pobliżu albo na trasie przepływających naturalnie wód,

 – przeprowadzanie przez wody powierzchniowe, które przepływają w granicach linii brzegu wałów przeciwpowodziowych, mostów, rurociągów albo przepustów,

 – wykonanie powietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, które przebiegają nad śródlądowymi drogami wodnymi.

 – budowanie na obszarach zagrożonych powodzią budynków przemysłowych oraz domów jednorodzinnych,

 – gromadzenie ścieków, środków chemicznych oraz innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody gruntowe w miejscach narażonych na powódź, to również sytuacja, kiedy operat wodnoprawny jest wymagany.

Operat wodnoprawny – kiedy nie jest wymagany?

Niektóre działania prowadzone na obszarze wód są zwolnione z konieczności uzyskiwania specjalnych zezwoleń. Operat wodnoprawny, kiedy wymagany nie jest to między innymi sytuacje, w których:

 – niezbędne jest wycięcie roślin i drzew w granicach wód w związku z ich utrzymaniem, dotyczy to również napraw pomostu,

 – stawianie na okres 181 dni obiektów na terenach zagrożonych powodzią,

 – wykonywanie odwiertów pobieranie wód na cele badań sejsmicznych,

 – konieczna jest rozbiórka lub przebudowa urządzeń pomiarowych państwowych,

 – wykonywanie urządzeń wykorzystywanych do pobierania wód podziemnych, np. budowy studni, z ujęć o głębokości do 130 metrów.

Co zawiera operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny, kiedy jest wymagany, powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje. Można wyróżnić w nim część opisową i graficzną. Część opisowa składa się z karty tytułowej oraz treści właściwej. Opisany jest w niej stan formalny obiektu, urządzeń oraz instalacji mających służyć gromadzeniu, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. Część graficzna obejmuje plan zagospodarowania terenu, a także poglądowe projekty danego terenu. Powinna zawierać także mapę ewidencyjną i schemat technologiczny. Sytuacje, kiedy operat wodnoprawny jest wymagany, dotyczą głównie potrzeb działalności gospodarczej i rolniczej. Zarówno realizacja prac rolniczych, jak i prowadzenie działalności gospodarczej, kiedy wykorzystywane są wody powierzchniowe, podziemne oraz ścieki.

Możesz również polubić